Describing another person's routine

 

Now pretend that you are repeating someone else's description of their daily routine back to them.

Dialog 1
 

A', te'si-gisg'g, tugwien.

Ah, every morning, you wake up.

 
 

Gnpoqoneg elisinn.

You are lying in your bed.

 
 

Toqo-jiw men'ja'sin.

Then you get up.

 
 

Toqo-jiw gesispa'lsin.

Then you wash yourself.

 
 

Toqo-jiw geg'na'sin.

Then you get dressed.

 
 

Gisgna'sin, na tujiw wissugwan.

After you get dressed, then you cook for yourself.

 
 

Mijji; ilajin ugjit natlugwen. Aq natlugwen. Elien Listugujg. Na'te'l etllugwen.

You eat; you get ready to go to work. And you go to work. You go to Listuguj. There is where you work.

 
 

Toqo-jiw pegisinn ta'n etllugwen.

Then you arrive where you work.

 
 

Toqo-jiw poqtlugwen.

Then you start to work.

 
 

Ta'n tujiw gispnen na atlasmin.

When you get tired, then you rest.

 
 

Toqo-jiw mijjin.

Then you eat.

 
 

Toqo-jiw apatlugwen.

Then you go back to work.

 
 

Ta'n tujiw gaqlugwen, na enmien.

When you finish work, then you go home.

 
 

Toqo-jiw pegisinn giguaq.

Then you arrive home [lit. 'at your (group's) house'].

 
 

Toqo-jiw poqji-wissugwatigen.

Then you start to cook.

 
 

Toqo-jiw app mijjin.

Then you eat again.

 
 

Ta'n tujiw g's'tann, na getugsien.

When you have eaten, then you get sleepy.

 
 

Toqo-jiw nepa'ji'jin.

Then you take a nap.

 
 

Ta'n tujiw tugwien, na 'gtiga'taqang naji-matu'lugwen.

When you wake up, then you go putter around in your garden.

 
 

Apaji-pisgwa'n, toqo engopa'sin, aq egijjen.

You go back inside, then you sit down, and you read.

 
 

Glapis getugsien.

Eventually you get sleepy.

 
 

Toqo-jiw gesispa'tu'nn gipitl.

Then you brush (lit. 'clean') your teeth.

 
 

Toqo-jiw naji-npan.

Then you go to sleep.

 
 

Toqo-jiw nepan.

Then you sleep.