My body parts

 

Here are the names for some of our body parts.

Vocabulary Section 1
 

'ns'tuaqan     'ns'tuaqann

my ear     my ears

 
 

'npugug     'npugugl

my eye     my eyes

 
 

'nsisqon

my nose

 
 

nitn     nitnn

my nostril     my nostrils

 
 

ntun

my mouth

 
 

'nsi     'nsi'l

my lip     my lips

 
 

nipit     nipitl

my tooth     my teeth

 
 

nusapun     nusapunn

my (single) hair     my hair(s)

 
 

nun'ji

my head

 
 

'ntugwejan

my forehead

 
 

'nsisgw

my face

 
 

nijinuan     nijinuann

my cheek     my cheeks

 
 

'ntugwape'gn

my chin

 
 

'nqotaqan

my throat

 
 

'nji'taqan

my neck

 
 

'ntlmaqan     ntlmaqann

my shoulder     my shoulders

 
 

'npitnoqom     npitnoqoml

my arm     my arms

 
 

'ntlusgnignm     'ntlusgnignmg

my elbow     my elbows

 
 

'npitn     'npitnn

my hand     my hands

 
 

'ntijin     ntijinn

my thumb     my thumbs

 
 

'npusgun

my chest

 
 

'npaqam

my back

 
 

nmusti

my belly

 
 

nili

my bellybutton

 
 

'ngat     'ngatl

my foot/leg     my feet/legs

 
 

nulugun     nulugunn

my thigh     my thighs

 
 

'njigun     'njigung

my knee     my knees

 
 

'ngajign     'ngajignn

my lower leg     my l ower legs

 
 

'nqon     nqong

my heel     my heels

 
 

nmaqaqjigeweim     nmaqaqjigeweiml

my big toe     my big toes

 
 

'ngamlamun

my heart

 
 

'npn     npng

my lung     my lungs

 
 

nligsi     nligsi'l

my gut     my guts